เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับระดับกลาง

 

 

 

     

 

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแบบกลุ่ม (ระดับกลาง)

 

เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ

 

-เรียนเนืิ้อหาการทำงานในองค์กร

-การเรียบเรียงการเขียนโปรเจคต่างๆ

-เน้นแกรมม่าเนื้อหาการเขียนอย่างเหมาะสม

-เรียนการเขียนอิเมลล์

-และเนื้อหามากมายทีเหมาะสมแก่ผู้เรียน

 

เรียนแบบกลุ่ม 6 คน /1 ห้องเรียน

หลักสูตรเปิดวันจันทร์ 6 พ.ย 2560

วันจันทร์ 18.30-20.20

วันศุกร์ 18.30-20.20 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload