เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับระดับกลาง


เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแบบกลุ่ม (ระดับกลาง)

เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ

-เรียนเนืิ้อหาการทำงานในองค์กร

-การเรียบเรียงการเขียนโปรเจคต่างๆ

-เน้นแกรมม่าเนื้อหาการเขียนอย่างเหมาะสม

-เรียนการเขียนอิเมลล์

-และเนื้อหามากมายทีเหมาะสมแก่ผู้เรียน

เรียนแบบกลุ่ม 6 คน /1 ห้องเรียน

หลักสูตรเปิดวันจันทร์ 6 พ.ย 2560

วันจันทร์ 18.30-20.20

วันศุกร์ 18.30-20.20