ทดลองเรียนฟรี และ วัดระดับภาษาฟรีกับจีออส


สถาบันจีออส มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เรียนแบบเน้นการสื่อสารทั่วไป เน้นการสื่อสาร

และภาษาอังกฤษธุรกิจแบบกลุ่ม

ผู้สนใจสามารถเข้ามาทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง / 50นาที แบบกลุ่ม

และหากสนใจเรียนแบบเดี่ยวสามารถทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง/20-30นาที

ทดลองเรียนฟรีและวัดระดับภาษาฟรีอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2614646-7

063-2056326